On my 70th birthday

On my 70th birthday

Barbara's 70th birthday celebration (photo by Mark Heyer)